تیر ۲, ۱۳۹۷

مفهوم نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/B) در تحلیل بنیادی

مفهوم نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/B) در تحلیل بنیادی چیست؟