آموزش آنالیز زمانی

برنامه درسی دوره

قسمت اول – آموزش آنالیز زمانی 00:00:00
قسمت دوم – آشنایی با فیبوناچی اصلاحی 00:00:00
قسمت سوم: کاربرد فیبوناچی 00:00:00
قسمت چهارم: کاربرد فیبوناچی 00:00:00
قسمت پنجم: فیبوناچی گسترده 00:00:00
قسمت ششم: کاربرد ابزارهای فیبوناچی 00:00:00
قسمت هفتم: ترکیب ابزار های فیبوناچی 00:00:00
قسمت هشتم: ابزار زمان 00:00:00
قسمت نهم: TCR دومین ابزار 00:00:00
قسمت دهم: تغییر قطبیت زمانی 00:00:00
قسمت یازدهم: منطقه PRZدر زمان 00:00:00
قسمت دوازدهم: ابزار TCR در استفاده خطوط روند 00:00:00
قسمت سیزدهم: سومین ابزار TPها 00:00:00
قسمت چهاردهم:ترکیب ابزار TP و TCR باهم 00:00:00
قسمت پانزدهم:جمع بندی 00:00:00
قيمت 325,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    1 دیدگاه
    ۰ دانشجو
    © کپی رایت خانه سرمایه | khanesarmaye.com